Φυλογεωγραφία του ενδημικού είδους Trachelipus aegaeus (Isopoda, Oniscidea) στην Ελλάδα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Καμηλάρη, Μ., Λιόντος, Α., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Κίλιας, Γ., Σφενδουράκης, Σ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:aegaeus, Crustacea, endemic, Isopoda, Malacostraca, Oniscidea, phylogeography, Trachelipus, ενδημικός, Καρκινοειδή, Μαλακόστρακα, φυλογεωγραφία
Wed, 2017-08-30 19:54 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith