ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΥΠΟΘΕΣΗ;

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Γκιώκας, Σ.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:hermaphrodite, hermaphroditism, selection, sex, sexual, sexual selection, επιλογή, ερμαφροδιστισμός, φηλετική, φηλετική επιλογή
Mon, 2018-03-26 09:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith