Το φαινόμενο της ‘αντιγραφής της επιλογής συντρόφου’ στο είδος Gryllus bimaculatus (Orthoptera: Gryllidae)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Καραμέτα, Ε., Bento, Α. Ι. Ramos, Charalambous, Μ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:bimaculatus, choice, copying, cricket, Gryllidae, Gryllus, insect, insects, mate, Orthoptera, αντιγραφή, γρύλος, επιλογή, Ορθόπτερα, συντρόφος
Fri, 2017-09-01 16:22 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith