Τα μεγάλα πελαγικά είδη και η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των μεταναστεύσεων τους μέσω μoριακών δεικτών: Η περίπτωση του ξιφία (Xiphias gladius)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κωτούλας, Γ., Mejuto, J., Τσερπές, Γ., Garcia-Cortes, B., Περιστεράκη, Ν., De la Serna, J., Τσαλαβούτα, Μ., Μαγουλάς, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:continuous, fish, gladius, large, marker, migration, monitoring, pelagic, swordfish, Xiphias, δείκτοι, μεγάλος, μετανάστευση, ξιφίας, πελάγιος, ψάρια
Fri, 2017-04-28 11:37 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith