Τάση αύξησης των εκβρασμών θαλάσσιων χελωνών: η περίπτωση της Νήσου Ρόδου (ΝΑ Αιγαίο).

Publication Type:Conference Proceedings
Year of Conference:2005
Authors:Corsini-Φωκά, Μ., Κονδυλάτος, Γ., Χατήρης, Γ. Α.
Conference Name:Πρακτικά, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων
Pagination:342-345
Date Published:13-16.10.2005
Conference Location:Δράμα
Keywords:KAPE Reptilia
Wed, 2018-07-04 14:10 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith