Σύγκριση ποτάμιων τυπολογικών συστημάτων στην Βόρεια Ελλάδα με βάση τα βενθικά μακροασπόνδυλα στους σταθμούς αναφοράς

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Κανλή, Λ., Ντισλίδου, Χ., Λαζαρίδου, Μ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:benthic, invertebrates, macroinvertebrates, river, typology, ασπόνδυλα, βενθικός, βένθος, μακροασπόνδυλα, ποτάμι, τυπολογία
Fri, 2017-09-01 15:04 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith