Σχέσεις Μήκους-Βάρους και Κατά Μήκος Συνθέσεις του Γαύρου, Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) στο Θερμαϊκό Κόλπο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Λουκμίδιου, Σ. Π., Στεργίου, Κ. Ι.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:anchovy, distribution, encrasicolus, Engraulis, Engraulis encrasicolus, frequency, length, relationship, Thermaikos, weight, βάρος, γαύρος, Θερμαϊκός, μήκος, σύνθεση, σχέση
Thu, 2016-11-24 13:48 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith