Σχέσεις αλιευτικών και περιβαλλοντικών δεδομένων στις Ελληνικές θάλασσες με χρήση τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικής πληροφορίας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κατάρα, Ι., Παλιαλέξης, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:environment, fisheries, GIS, production, remote, sensing, αλιεία, γεωγραφικά, περιβάλλον, πληροφοριών, συστήµατα, τηλεπισκόπηση
Wed, 2017-04-19 13:14 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith