Συμβολή στη μελέτη της βιοποικιλότητας των βενθικών βιοκοινοτήτων σκληρού υποστρώματος στην Κάλυμνο (Δωδεκάνησα, Ν. Αιγαίο)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Εργά, Ζ., Δημητριάδης, Χ., Κουτσούμπας, Δ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:Aegean, biodiversity, Kalimnos, substrate, Αιγαίο, βένθος, βιοκοινότητα, βιοποικιλότητα, Κάλυμνος, σκληρός, υπόστρωμα
Thu, 2017-07-20 10:59 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith