Συμβολή στην καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και διερεύνηση ανάπτυξης δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων στον Άγιο Ευστράτιο (Βόρειο Αιγαίο)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Ακριτοπούλου, Ε., Γεροβασιλείου, Β., Σίνη, Μ., Κουτσούμπας, Δ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:Aegean, biodiversity, conservation, development, marine, network, recording, reserves, Άγιο Ευστράτιο, Αιγαίο, ανάπτυξη, βιοποικιλότητα, διατήρηση, δίκτυο, θαλάσσια, καταγραφή, καταφύγιο
Taxonomic name: 
Tue, 2017-07-11 10:20 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith