Συγκριτική Μελέτη Αζωτούχων Ενώσεων Δύο Ελληνικών Στελεχών Artemia

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1986
Authors:Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Βακερλής, Γ., Σακκάς, Δ., Μαράκης, Σ.
Conference Name:3° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.
Date Published:23-25 Μαΐου
Conference Location:Ξενοδοχείο Χανδρής, Αθήνα.
Fri, 2016-10-28 17:31 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith