Σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή της πτηνοπανίδας εντός των περιοχών «Φύση 2000» στην Kύπρο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Μαμμίδης, Χ., Καδής, Κ., Coulson, Τ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:birds, Cyprus, distribution, κατανομή, Κύπρος, πουλιά, πτηνοπανίδα, Φύση 2000
Taxonomic name: 
Fri, 2017-09-08 13:08 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith