Πρώτη αναφορά του εξωτικού βραχύουρου Leucosia signata από τη Ρόδο

Publication Type:Conference Proceedings
Year of Conference:2006
Authors:Corsini-Φωκά, Μ., Μαργιές, Π., Σαντορινιός, Η.
Conference Name:Περιλήψεις. 8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας &Αλιείας
Pagination:85
Date Published:4-8.6.2006
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:KAPE crustacea decapoda
Wed, 2018-07-04 14:10 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith