ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΠΑΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΕΝΘΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΑ TΡΙΩΝ ΒΕΝΘΟΠΕΛΑΓΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Κουλούρη, Π., Ντούνας, Κ., Μάρα, Π., Ελευθερίου, Α.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:benthic, bottom, boundary, contents, demersal, fishing, gear, layer, macrofauna, Otter, stomach, trawling, αλιευτικών, βενθικού, βενθοπελαγικά, βυθού, διαχωριστικού, εργαλείων, μακροπανίδα, περιεχομένου, στομαχικού, στρώματος, συρόμενων, τράτα, ψάρια
Wed, 2017-11-01 10:04 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith