Παρουσία του αλλόχθονου χλωροφύκους Caulerpa racemosa και των ιχθύων Sphoeroides pachygaster και Fistularia commersonii στις ακτές των νησιών Κεφαλονιά και Ιθάκη

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Λαζαρίδου, Ε., Σπίνος, Ε., Μπεριάτος, Γ., Μπεριάτος, Τ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:alien, bluespotted, blunthead, commersonii, cornetfish, fish, Fistularia, pachygaster, puffer, Sphoeroides, αλλόχθονα, είδη, Ιθάκη, Κεφαλονιά
Sun, 2017-09-03 17:20 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith