Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Εκφορτώσεις Αλιευμάτων στο Μαλιακό Κόλπο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Καπουρνιώτου, Σ., Μαραβέλιας, Χ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:fish, fishery, fishing, landings, quality, quantity, αλιεία, παραγωγή, ποιότητα, ποσότητα, φάρια
Taxonomic name: 
Wed, 2017-01-04 13:26 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith