Ο ρόλος των κατανομών των τιμών βιοσυσσώρευσης μετάλλων στη μελέτη περιβαλλοντικής κατάστασης θαλάσσιων περιοχών. Η περίπτωση του Σαρωνικού Κόλπου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κατσίκη, Β.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:bioaccumulation, coast, distribution, marine, metal, Saronikos, βιοσυσσώρευση, θαλάσσιος, κατανομή, μέταλλα, μέταλλο, παράκτιος, Σαρωνικός, συσσώρευση
Wed, 2017-05-10 11:08 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith