Ο πληθυσμός σταχτόχηνας Anser anser rubrirostris του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών: Κατάσταση του τελευταίου βιώσιμου πληθυσμού χήνας στην Ελλάδα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Κατσαδωράκης, Γ., Krause, Α., Νικολάου, Χ., Νικολάου, Λ., Μαλακού, Μ., Κουτσερή, Ε., Voslamber, Β.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:Anser, goose, Greylag, national, park, Prespis, rubrirostris, Εθνικό, Πάρκο, Πρεσπών, σταχτόχηνα, χήνα
Sat, 2017-09-02 16:51 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith