Οριζόντια και Κατακόρυφη Κατανομή του Ζωοπλαγκτού Λίμνη Τριχωνίδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κεχαγιάς, Γ., Μπεξή, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:distribution, horizontal, lake, Trichonis, vertical, zooplankton, ζωοπλαγκτόν, κατακόρυφος, κατανομή, λίμνη, οριζόντιος, πλαγκτόν, Τριχωνίδα
Mon, 2016-12-12 12:32 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith