Οι αράχνες σε εγκαταλελειμμένες αγροτικές περιοχές της Πίνδου: Κατά πόσο επηρεάζονται από βιολογικούς και γεωγραφικούς παράγοντες;

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Ζακκάκ, Σ., Καράμαλης, Ν., Χατζάκη, Μ., Κατή, Β.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:abandoned, agricultural, Pindos, spiders, αγροτικές, αράχνες, εγκαταλελειμμένες, περιοχές
Mon, 2017-07-24 11:18 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith