Οικοτόνοι σε συστήματα μεταβατικών υδάτων: δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του οικοτόνου μεταξύ ενός λιμνοθαλάσσιου και του παρακείμενου θαλάσσιου ενδιαιτήματος

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Ευαγγελόπουλος, Α., Κουτσούμπας, Κ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:aquatic, ectones, function, habitat, lagoon, structure, transitional, ενδιαίτημα, λιμνοθάλασσα, μεταβατικός, οικοτόνοι, υδάτινος
Mon, 2017-07-24 11:00 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith