Οικολογική αξία των ιερών δασών ως προς τους δρυοκολάπτες (Picidae): εφαρμογές στη δασική διαχείριση

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Καψάλης, E., Κατή, B.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:bird, Dendrocopos, forests, holy, medius, Picidae, Picus, viridis, woodpecker, δάση, δρυοκολάπτης, ιερά, πουλί
Sun, 2017-09-03 15:03 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith