Νέες Ενδιαφέρουσες Πληροφορίες για την Πανίδα των Δημοσπόγγων (Porifera) της Ανατολικής Μεσογείου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1997
Authors:Βουλτσιάδου-Κούκουρα, Ε., Κούκη, Μ., Βαφείδης, Δ.
Conference Name:5ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:15-18 Απριλίου
Conference Location:Καβάλα
Keywords:demospongiae, Evoikos, Gulf, Kόλπος, Porifera, sponge, δημόσπογγοι, Εύβοια, κόλπος, πανίδα, σπόγγοι, σπόγγος
Thu, 2016-11-03 11:11 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith