Μορφο-Ανατομικές Παραμορφώσεις Ιχθύων. Έλεγχος, Πιστοποίηση και Βελτίωση Ποιότητας

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κουμουνδούρος, Γ., Σφακιανάκης, Δ., Divanach, P., Κεντούρη, Μ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:anatomy, deformity, fish, morphology, quality, ανατομία, μορφολογία, παραμόρφωση, ποιότητα, ψάρι
Taxonomic name: 
Thu, 2016-12-15 13:27 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith