ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΟΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΟΒΙΟΥ ΙΣΟΠΟΔΟΥ Armadillo tuberculatus (Crustacea, Isopoda, Oniscidea)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Καμηλάρη, Μ., Κουμουνδούρος, Γ., Σφενδουράκης, Σ.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:analysis, Armadillo, Crustacea, Isopoda, Malacostraca, morphometric, Oniscidea, terrestrial, tuberculatus, ανάλυση, Καρκινοειδή, Μαλακόστρακα, μορφομετρική
Sat, 2018-03-31 12:44 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith