Μορφομετρική ανάλυση των ραμφων μοσχίων Eledone cirrhosa (Cephalopda: Octopoda) που αλιεύτηκαν στο Θρακικό Πέλαγος (B.A. Μεσόγειος)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Λευκαδίτου, Ε., Μπέκας, Π.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:beak, Cephalopoda, cirrhosis, Eledone, horned, morphometrics, morphometry, Octopoda, octopus, Thracian, ανάλυση, Θρακικό, μορφομετρική, ράμφος, χταπόδι
Thu, 2017-04-27 12:37 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith