Μορφομετρική ανάλυση ενδοειδικής ποικιλομορφίας ελληνικών πληθυσμών του εδαφόβιου τρωκτικού Microtus (Terricola) thomasi (Mammalia: Rodentia)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Καμηλάρη, Μ., Φραγγεδάκη–Τσώλη, Σ., Χονδρόπουλος, Β.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:analysis, intraspecific, mammal, Mammalia, Microtus, morphometric, pine, rodent, Rodentia, terricola, Thomas's, thomasi, variation, vole, ανάλυση, ενδοειδική, θηλαστικό, μορφομετρική, ποικιλομορφία, τρωκτικό
Wed, 2017-08-30 19:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith