Μορφολογικές αλλαγές στο δέρμα της τσιπούρας (Sparus aurata) και του λαβρακίου (Dicentrarchus labrax) με την έκθεση τους σε υψηλή αμμωνία

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Καλογιάννη, Ε., Στουμπούδη, Μ. Θ., Τσαγκάρη, Κ., Abraham, M., Ανδριοπούλου, Α., Yoni, I., Αλέξη, Μ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:alteration, ammonia, aurata, bass, bream, dicentrarchus, labrax, morphology, sea, skin, Sparus, αλλαγή, αμμωνία, δέρμα, λαβράκι, μορφολογία, Τσιπούρα
Mon, 2017-04-10 12:04 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith