Μεταβολές στις Διατροφικές Συνήθειες της Βαθιάς Ροζ Γαρίδας Parapenaeus longirostris (Lucus, 1846) στο Ελληνικό και Ιταλικό Ιόνιο Πέλαγος (Α. Μεσόγειος)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Καπίρης, Κ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:deep, feeding, Ionian, longirostris, marine, Parapenaeus, Parapenaeus longirostris, rose, sea, shrimp, βαθύς, γαρίδα, διατροφή, θάλασσα, θαλάσσιο, Ιόνιο
Mon, 2017-01-09 13:02 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith