ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΑΥΡΟΥ (ENGRAULIS ENCRASICOLUS L., 1758) ΣΤΟ Β. ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Μαντζούνη, Ε., Μουτόπουλος, Κ. Δ., Καλλιανιώτης, Α., Σωμαράκης, Σ., Κουτσικόπουλος, Κ.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:Aegean, anchovy, density-dependence, dynamics, matrix, models, population, γαύρος, δυναμική, μοντέλα, πινάκων, πληθυσμός
Thu, 2017-11-02 15:38 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith