Μελέτη της γενετικής δομής φυσικών πληθυσμών της Atherina boyeri με χρήση μικροδορυφορικών δεικτών

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Μαγκαφά, Α., Αυγουστίνος, Α., Κλώσσα-Κίλια, Ε., Παπασωτηρόπουλος, Β., Κράιτσεκ, Σ., Κίλιας, Γ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:Atherina, boyeri, genetic, markers, microsatellite, Natural, population, structure, γενετική, δείκτες, δομή, μικροδορυφόρος, πληθυσμός
Thu, 2017-09-07 13:03 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith