Μελέτη της Βιολογίας του Penaeus kerathurus (Γάμπαρη) του Αμβρακικού Κόλπου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1986
Authors:Αλεξανδρίδου, Λ., Μαχιάς, Α.
Conference Name:3° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.
Date Published:23-25 Μαΐου
Conference Location:Ξενοδοχείο Χανδρής, Αθήνα.
Keywords:Ambracian, Arta, Gulf, kerathurus, Kόλπος, Melicertus, melicertus kerathurus, Penaeus, prawn, Αμβρακικός, Γάμπαρη, κόλπος
Fri, 2016-10-28 11:47 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith