Ιχθυοπανίδα του Συγκροτήματος των Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Λεονάρδος, Ι., Σίνης, Α., Κοκκινίδου, Α.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:Etoliko, fish, lagoon, Mesolonghi, Αιτωλικό, λιμνοθάλασσα, Μεσολόγγι, ψάρι, ψάρια
Thu, 2016-11-24 13:01 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith