ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60 ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΑΧΕΛΩΟ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Ζόγκαρης, Σ., Dussling, U., Γιακουμή, Σ., Οικονόμου, Α.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:2000/60/EC, fish, Ichthyological, water framework directive, zonation, Άνω Αχελώος, ζώνωση, νερό, Οδηγία Πλαίσιον για τα Νερά, ψάρια
Wed, 2018-03-28 15:08 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith