Ιχθυοκαλλιέργειες και αειφορική ανάπτυξη: οικολογική και κοινωνικο-οικονομική διάσταση

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Καρακάσης, Ι., Μαχιάς, Α., Παπαδοπούλου, Κ. - Ν., Πήττα, Π., Smith, C., Νεοφύτου, Χ., Πανταζής, Π., Κουτσούμπας, Δ., Παπαναγιώτου, Ε., Κουρκουτά, Β.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:aquaculture, coastal, economic, sustainability, ανάπτυξη, βιωσιμότητα, Ιχθυοκαλλιέργεια, οικονομικός, παράκτιος
Taxonomic name: 
Wed, 2017-04-05 11:51 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith