Η λίμνη του Αγίου Βασιλείου , Συμβολή εις την μελέτη των ιχθυοτροφών λιμνών της Μακεδονίας

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1949
Authors:Ανανιάδης, Κ.
Journal:Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Pagination:21-96
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith