Η Επιβίωση Αρχαίων Ελληνικών Ιχθυωνυμίων σε Νεοελληνικά και Μεσογειακά Ιχθυωνύμια

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Ζαχαρίου-Μαμαλίγκα, Ε.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:ancient, fish, fishnames, Greek, modern, name, names, αρχαία, Ελληνικά, ιχθυωνύμια, Νεοελληνικά, ονομασία, ψάρι, ψάρια
Fri, 2016-11-18 11:43 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith