Η επίδραση του γιγαντισμού στην πεπτική αποδοτικότητα της σαύρας της Σκύρου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Κουρέλου, Ε., Meiri, S., Σαγώνας, Κ., Βαλάκος, Ε. Δ., Παφίλης, Π.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:digestive, efficiency, gaigeae, gigantism, Lacertidae, Podarcis, Reptilia, αποδοτικότητα, γιγαντισμός, ερπετά, πεπτική, σαύρα, Σκύρος
Sun, 2017-09-03 16:47 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith