Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Κατσίκη, Β. Α.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:bioaccumulation, biomonitoring, metals, mussels, Thermaikos, trends, βιοπαρακολούθηση, βιοσυσσώρευση, Θερμαϊκός, μέταλλα, μύδια, τάσεις
Mon, 2017-10-23 11:31 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith