Η ανάλυση της ποικιλότητας του μιτοχονδριακού DNA στους πληθυσμούς Γαύρου (Engraulis encrasicolus) των κεντρικών Ελληνικών θαλασσών υποδεικνύει την ύπαρξη δυο σαφώς διακριτών γενετικών αποθεμάτων

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Μαγουλάς, Α., Τερζόγλου, Β., Κωτούλας, Γ., Μαχιάς, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:anchovy, DNA, encrasicolus, Engraulis, genetic, mitochondrial, mtDNA, stocks, απόθεμα, γαύρος, γενετικός, μιτοχονδριακό
Fri, 2017-04-28 12:05 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith