Επιπτώσεις της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας των σταθμών βάσεων της κινητής τηλεφωνίας στη Βιοποικιλότητα: η περίπτωση των εντόμων-επικονιαστών

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Χρόνη, A., Tscheulin, T., Πετανίδου, Θ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:Apis, bees, biodiversity, electromagnetic, mellifera, pollinators, radiation, ακτινοβολία, επικονιαστές, ηλεκτρομαγνητική, μέλισσες
Taxonomic name: 
Tue, 2017-10-03 11:28 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith