ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΟΜΕΝΩΝ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΒΙΑ ΠΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Αλμπάνης, Τ., Κωνσταντίνου, Ι., Χελά, Δ., Λαμπροπούλου, Δ., Δήμου, Α., Σακελλαρίδης, Θ., Γιαννούλης, Γ., Ακριώτης, Τ.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:Ardeidae, bioaccumulation, bioindicators, birds, Ciconiformes, Ciconiidae, fat, insecticides, liver, PCBs, Pelecanidae, Pelicaniformes, pesticides, Phalacrocoracidae, Phoenicopteridae, pollution, POPs, tissue, βιοδείκτες, βιοσυσσώρευση, εντομοκτόνα, ιστός, λίπος, παρασιτοκτόνα, πτηνά, ρύπανση, συκώτι
Wed, 2017-10-18 11:13 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith