Επιλογή ενδιαιτήματος τροφοληψίας των Κιρκινεζιών (Falco naumanni) κατά την προ-μεταναστευτική περίοδο στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Βλαχόπουλος, Κ., Τσιακίρης, Ρ., Μπούνας, Τ., Μπούκας, Ν., Στάρα, Κ., Ακριώτης, Τ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:absence, Falco, food, habitat, Kestrel, lesser, migration, naumanni, pre-migration, ενδιαίτημα, επιλογή, Κιρκινεζιών, περίοδο, προ-μεταναστευτική, τροφοληψία
Wed, 2017-07-12 10:49 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith