Επιδράσεις ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στη σύσταση και αφθονία της βενθικής πανίδας στον Ποταμό Πάμισο (Μεσσηνία)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Γκρίτζαλης, Κ., Καραούζας, Ι., Αναστασοπούλου, Ε., Γεωργιόπουλος, Ν., Λαμπροπούλου, Δ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:activity, benthos, fauna, human, river, ανθρώπινος, βένθος, δραστηριότητα, πανίδα, ποτάμι
Wed, 2017-07-19 10:25 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith