Επίπεδα έκφρασης των πρωτεϊνών θερμικού σοκ και αντίσταση στην αφυδάτωση στα είδη του γένους Codringtonia (Gastropoda, Pulmonata)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Κοτσακιόζη, Π., Παρμακέλης, Α., Αγγελή, Ι. Κ., Γαϊτανάκη, Κ., Γκιώκας, Σ., Βαλάκος, Ε. Δ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:Codringtonia, Gastropoda, heat, HSPs, Mollusca, proteins, Pulmonata, shock, γαστερόποδο, θερμικό, Μαλάκιο, πρωτεΐνες, σοκ
Sun, 2017-09-03 16:06 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith