ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ CARETTA CARETTA ΚΑΙ DERMOCHELYS CORIACEA ΣΤΑ ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ ΑΦΡΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Καπανταγάκης, Α., Laurijsen, J., Λιουδάκης, Λ.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:bycatch, Caretta, coriacea, Dermochelys, direct, drifting, line, long, mortality, turtle, αλίευμα, άμεση, ανεπιθύμητο, θνησιμότητα, ξιφοπαράγαδο, χελώνα
Wed, 2017-10-25 13:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith