Εκτίμηση της παραγωγής του αυγοτάραχου Μεσολογγίου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κατσέλης, Γ., Βιδάλης, Κ., Δημητρίου, Β., Ρογδάκης, Ι.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:avgotaracho, botargo, caviar, cephalus, lagoon, Messologhi, Mugil, production, roe, αυγοτάραχο, κέφαλος, λιμνοθάλασσα, Μεσολόγγι, παραγωγή
Tue, 2017-04-18 11:53 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith