ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΑΧΥΝΟΜΕΝΟΥ ΓΟΝΟΥ ΧΕΛΙΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:ΚΛΑΔΑΣ, Ι.
Conference Name:Εισαγωγή καλλιερούμενων υδρόβιων οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα. Επίδραση στην παραγωγή, στο περιβάλλον, στη γενετική πληροφορία. FORUM ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Date Published:11-12 Μαΐου
Publisher:ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ A.E. - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Conference Location:Ζάππειο Mέγαρο, Αθήνα
Keywords:Anguilla, Anguilla anguilla, Anguillidae, eel, inland, waters, εσωτερικά, Ευρωπαϊκό, υδάτινα, χέλι
Tue, 2018-03-20 15:21 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith