ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΟΥ Sesamia nonagrioides

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:Ορφανίδου, Κ., Γαλανόπουλος, Β., Χρυσικός, Γ., Καμίτσος, Ε., Χαμόδρακας, Σ.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Date Published:5 - 7 ΜΑΙΟΥ 1994
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:agricultural, egg, moth, pest, protein, Sesamia nonagrioides, structure, αυγό, γεωργικό, δομή, παράσιτο, πρωτεΐνη, σκώρος
Front Cover: 
Fri, 2023-01-27 11:50 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith