ΔΟΜΗ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ - ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Καψάλη, Μ., Κυριακόπουλος, Α., Πετανίδου, Θ., Ματσίνος, Γ., Τρούμπης, Α.
Conference Name:ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:bee, chestnut, food, food web, forest, interaction, Lesvos, plant, pollination, pollinator, web, αλληλεπίδραση, δάσος, επικονίαση, επικονιαστής, καστανιές, Λέσβος, μέλισσα, τροφή
Sat, 2018-03-31 14:30 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith